สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม
กรมควบคุมโรค
พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพงานบริการ

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามสายงาน

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการทางานเป็นทีม

4. สร้างเสริมจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส

5. พัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทาง Social Network