สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม
กรมควบคุมโรค
โครงสร้างองค์กร
หัวหน้างานบริการการรักษาส่วนวัดมกุฏฯ
แพทย์หญิงณิษา ไปรยายุตากุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

แพทย์พิเศษ
นพ.ประเสริฐ สัมปุณณะโชติ

นายแพทย์

นพ.ชัยวุฒิ บัณฑิต

นายแพทย์

นพ.สมชัย สุรสนธิ

นายแพทย์

นพ.กฤษฎา มโหทาน

นายแพทย์

พญ.จันทร์พิมพ์ คล้ายสุบรรณ

นายแพทย์

นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

นายแพทย์

นพ.ทวีฤทธิ์ สิทธิเวคิน

นายแพทย์

เภสัชกรพิเศษ
ภญ.พวงแก้ว นิรมานสกุล

เภสัชกร

การพยาบาล
น.ส.บังอร บัวศรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อลิษา คงคิด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ปิยะภัทร บุญขันธ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.สมนึก ตังตา

พนักงานบริการ

เภสัชกรรม
ภญ.ดรุณี ขจรเดชะ

เภสัชกรชำนาญการ

ภก.ธีรพิทย์ แพรสมบูรณ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ญ.เบญญา คงแย้ม

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภญ.ปิยพรรณ สายอุดม

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภญ.ชนัญชิดา ผุสดี

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายฐปนวัฒน์ ครอบบัวบาน

ผู้ช่วยเภสัชกร

นายนพดล ภูติโยธิน

ผู้ช่วยเภสัชกร

น.ส.พรลภัส ใยอุบล

เจ้าพนักงานธุรการ

ห้องปฏิบัติการ
น.ส.ณปภัช มโนประทีปธรรม

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นายอภินันท์ ทองนำ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นายกีรติ ชุมตันติ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

การเงิน
น.ส.ปาลินี ยิ้มอยู่

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.วิมุตติยา ประทุมมาลย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เวชระเบียน
น.ส.สำลี เพ็ชร์นอก

พนักงานบริการ

น.ส.ณัฐนิช ชงเชื้อ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวุฒิกฤษณ์ ศิริสวัสดิ์

พนักงานบริการ

งานธุรการ
น.ส.ศิวพร รักสวน

นักจัดการงานทั่วไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.พิมพ์ประภา กุศลเอี่ยม

นักจัดการงานทั่วไป

งานแม่บ้าน
นางรุ่งรัตน์ เพ็ชร์นอก

พนักงานบริการ