สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม
กรมควบคุมโรค