สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม
กรมควบคุมโรค
วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นหน่วยงานบริการ วิชาการด้านโรคเรื้อนและโรคผิวหนังที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับชาติภายในปี 2570